Podmínky a pravidla

uživatelů komunikačně uměleckého prostoru Davilee provozované firmou Framous pict., s.r.o. (dále jen Framous)

Preambule

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé" nebo Vy) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může společnost Framous pict. s.r.o. (dále jen Provozovatel či Framous nebo My) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

1. Dohoda mezi Uživatelem a Provozovatelem

1.1.    Licence pro softwarové aplikace komunikačně uměleckého prostoru pro malování a tvorbu obrazů přes internet s názvem Davilee včetně mobilních aplikací (dále jen software) včetně všech vylepšení, úprav, rozšíření, opravných balíčků, aktualizací, upgradů a budoucích verzí, a to bezplatné i zpoplatněné, je vám poskytována (nikoli prodávána ) společností Framous pict. s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 5/4 Fryštát, 733 01 Karviná 1, IČ29385610, DIČ CZ29385610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38019.

1.2.    Podmínky dohody mezi Uživatelem a Provozovatelem je tedy tvořena tímto dokumentem společně se všemi všeobecně společensky přijatými etickými a morálními zásadami včetně spravedlivého používání softwaru. Tento dokument bude dle potřeby provozovatele aktualizován. Uživatel si je vědom, že přijetím těchto podmínek vyslovuje souhlas s aktualizovanou verzí. Pokud s aktualizovanou verzí nesouhlasí, může ukončit svůj vztah k Provozovateli dle podmínek v bodě č. 10.

1.3.    Podmínky této dohody Uživatel přijme buď klepnutím pro přijetí, nebo zaškrtnutím souhlasu, nebo stažením softwaru či používáním webových stránek Provozovatele.

2. Licence

2.1.    Na základě dodržení těchto podmínek je uživateli udělena omezená, nevýhradní, nesublicencovatelná, nepřenosná a bezplatná licence k používání software a produktů na internetových stránkách provozovatele nebo ke stažení do osobních počítačů, tabletů a mobilů pracujících pod operačním systémem iOs firmy Apple.

2.2.    Uživatel nesmí provádět následující činnosti:
a) sublicencovat, prodávat, přidělovat, půjčovat, pronajímat, exportovat, importovat, distribuovat nebo převádět nebo jiným způsobem udělovat práva k softwaru jakékoli třetí straně
b) provést, způsobit, povolit nebo udělit oprávnění k provedení úprav, vytváření odvozených děl nebo vylepšení, překladu, zpětné analýze, dekompilaci, rozložení, dešifrování, emulaci, hackingu, převodu nebo pokusu o převod ze zdrojového kódu nebo protokolů softwaru nebo jakékoli jeho součásti nebo funkcí (s výjimkou situací, kdy je to nařízeno zákonem)
c) odebírat, zakrývat nebo pozměňovat jakékoli označení autorských práv nebo jiných vlastnických nároků zahrnutých v softwaru d) používat software nebo zapříčinit jeho použití třetími stranami (jako celku nebo jakékoli jeho části) v rámci komerčních produktů nebo služeb či za účelem jejich poskytování.
e) s výjimkou stažení a instalace používat software jinak než prostřednictvím svého uživatelského účtu.

3. Technologie třetích stran

Pokud používáte software jako přednastavený, vložený, sloučený, distribuovaný nebo použitý v produktech, hardwaru, softwarových aplikacích, programech nebo zařízeních třetích stran nebo stažený do nich (dále „technologie třetí strany“), souhlasíte s následujícími podmínkami a potvrzujete je:
a) může být nutné přijmout samostatné licenční ujednání s relevantním vlastníkem nebo poskytovatelem licence třetí strany za účelem používání příslušené technologie třetí strany;
b) některé produkty a/nebo funkce nemusí být prostřednictvím technologie třetí strany dostupné a
c) společnost Framous nemůže zaručit, že software bude v rámci technologie třetí strany nebo ve spojení s ní trvale dostupný.

4. Použití softwaru společnosti Framous

4.1.    Kvalita: společnost Framous nemůže zaručit, že její software, produkty nebo webové stránky budou vždy funkční bez výpadků, prodlení nebo chyb. Kvalita přenosu dat a používání softwaru nebo webových stránek společnosti Framous může ovlivnit celá řada faktorů, které mohou vyústit v selhání komunikace, včetně, ale nejen, následujících faktorů: vaše místní síť, firewall, poskytovatel internetových služeb, veřejná síť internet, napájení, apod. Společnost Framous nenese zodpovědnost za žádné výpadky, přerušení nebo prodlení způsobené selháním nebo nevhodností jakékoli z těchto položek nebo jakýmikoli jinými důvody, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

4.2.    Změny produktů: společnost Framous pracuje na zdokonalování softwaru a produktů a v určitých případech může také změnit technické funkce za účelem dosažení souladu s příslušnými předpisy. V tomto smyslu potvrzujete a souhlasíte s tím, že produkty a funkce softwaru se mohou čas od času měnit. Pokud s některými změnami softwaru a produktů nebudete souhlasit, můžete svůj vztah ke společnosti Framous zrušit. Využívání výhod některých produktů může vyžadovat upgrade na novou verzi. Kromě toho potvrzujete a souhlasíte s tím, že určité produkty mohou být předmětem omezení používání a zeměpisných omezení, které se mohou příležitostně měnit.

4.3.    Aktualizace softwaru: provozovatel může provést automatickou kontrolu vaší verze softwaru, služby Davilee nebo i jiných produktů. Před stažením nebo jiným využitím jakýchkoli aktualizací můžete být požádáni o přijetí aktualizované verze těchto podmínek. Provozovatel nemá povinnost zpřístupnit uživatelům jakékoli aktualizace, ale může uživatele požádat o stažení a instalaci aktualizací nebo o občasné stažení a instalaci aktualizací automaticky.

4.4.    Pozastavení služby, technická vylepšení a údržba: provozovatel může příležitostně provádět údržbu nebo upgrade svého softwaru, produktů nebo webových stránek nebo základní infrastruktury umožňující používání tohoto softwaru, produktů nebo webových stránek. Za tímto účelem může společnost Framous dočasně pozastavit nebo omezit používání určitého nebo veškerého takového softwaru, produktů nebo webových stránek, dokud nebudou prováděná údržba nebo upgrade dokončeny. Nebude-li ze závažného důvodu nutný okamžitý zásah a bude-li to možné, zveřejní společnost Framous předem datum a čas pozastavení provozu nebo omezení funkčnosti svých webových stránek. Uživatelům nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z takového pozastavení nebo omezení funkčnosti softwaru, produktů nebo webových stránek provozovatele.

5.    Sdílení vašeho obsahu a informací

5.1.    Licence: jste autorem veškerého obsahu a informací, které používáním software nebo služby Davilee zveřejníte. Tento obsah (kresby jednotlivých políček, názvy tématu, popis tématu – dále jen dílo) je chráněný právy duševního vlastnictví (DV) nebo autorským zákonem, proto nám výslovně udělujete následující oprávnění (licenci): udělujete nám výhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) a časově a teritoriálně neomezenou licenci na použití veškerého díla podléhajícího DV, a to ke všem způsobům užití díla či jakoukoliv jeho část k účelu užití, jakož i ke každému dalšímu způsobu užití, odpovídající charakteru a podobě díla sdílením veřejnosti (v elektronické nebo fyzické podobě) v neomezeném rozsahu z hlediska počtu, času a území, který zveřejníte ve službě Davilee nebo v návaznosti na ni.

5.2.    Provozovatel není povinen licenci využít. Licence je dle této smlouvy poskytována jako výhradní a autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil (vyjímku tvoří sdílení díla na sociálních sítích zabudovaných přímo v softwaru provozovatele a služby Davilee). Provozovatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci, tedy poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě oprávnění tvořící součást licence.

5.3.    Obsah díla: Provozovatel není zdrojem obsahu díla prováděné prostřednictvím tohoto softwaru, nemonitoruje ho a nenese za něj žádnou zodpovědnost. Za obsah díla nese plnou zodpovědnost autor (uživatel), od níž obsah pochází. Můžete se tedy setkat s obsahem, který je urážlivý, nezákonný, škodlivý pro nezletilé, neslušný, nevhodný nebo jinak závadný. Obsah díla může být chráněn zákony na ochranu duševního vlastnictví a mohou se na něj vztahovat vlastnická práva třetích stran. Za obsah, který se prostřednictvím softwaru rozhodnete publikovat nebo k němu budete přistupovat, nesete plnou zodpovědnost. Společnost Framous nenese žádnou zodpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakýkoliv obsah, který vytvoříte, odešlete, publikujete nebo zveřejníte na webových stránkách nebo prostřednictvím softwaru společnosti Framous. Zejména jste zodpovědní za to, že zajistíte, že nebudete zveřejňovat žádné materiály, které jsou chráněny autorským právem, podléhají obchodnímu tajemství nebo jsou jiným způsobem předmětem vlastnických práv třetích stran, včetně práv na ochranu osobních údajů a osobnosti, jestliže nejste majiteli takových práv nebo nemáte oprávnění jejich právoplatného majitele; urážlivé, nezákonné, nevhodné pro nezletilé, obscénní, poškozující dobrou pověst, hanlivé, výhružné, pornografické, obtěžující, nenávistné, vyzývající k rasové nebo etnické nenávisti nebo nabádající k chování, které má trestněprávní nebo občanskoprávní důsledky, porušuje zákony nebo je jiným způsobem nevhodné; propagující nebo prezentující firmy; nebo vydávající se za jinou osobu. Společnost Framous si vyhrazuje právo (bez jakýchkoli závazků) obsah přezkoumat za účelem vynucování těchto podmínek. Společnost Framous může dle svého vlastního uvážení zablokovat nebo jiným způsobem odstranit obsah díla jako součást úsilí o ochranu softwaru, produktů, zákazníků nebo v rámci jiného vynucování těchto podmínek. Společnost Framous může na základě vlastního uvážení odstranit takový obsah anebo ukončit platnost těchto podmínek a vašeho uživatelského účtu, budete-li používat obsah, který porušuje tyto podmínky.

5.4.    Oznámení a odebrání: Pokud společnost Framous obdrží oznámení, že obsah, který publikujete, sdílíte a/nebo zveřejňujete na webových stránkách společnosti Framous nebo prostřednictvím softwaru služby (hry) Davilee (dále „uživatelské příspěvky“), jsou nevhodné, porušují práva jakékoli třetí strany nebo pokud se společnost Framous rozhodne z jakéhokoli jiného důvodu vaše uživatelské příspěvky odebrat, vyhrazuje si právo okamžitě nebo v libovolném časovém období podle svého příležitostného rozhodnutí na základě vlastního uvážení automaticky odebrat takové příspěvky, a to z jakéhokoli důvodu. Uživatelské příspěvky budou odebrány bez jakéhokoli nároku na vyvození odpovědnosti nebo aniž by byla dotčena jakákoli práva, prostředky nápravy nebo obrany, které jsou výslovně vyhrazeny. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Framous není povinna vracet takové uživatelské příspěvky kdykoli zpět na jejich původní místo. Pokud uživatelské příspěvky porušují nebo se domníváte, že porušují vaše práva (včetně práv k duševnímu vlastnictví) nebo jsou nezákonné, neprodleně nás kontaktujte buď přes menu Kontakty nebo tlačítkem Závadný obsah. Společnost Framous si vyhrazuje právo požádat vás o ověření vaší totožnosti a vyžádat si další informace k ověření přijaté stížnosti. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní zodpovědnost za důsledky vyplývající z vaší stížnosti (včetně, ale nejen, odebrání nebo zablokování uživatelského příspěvku), a potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakékoli stížnosti mohou být použity v rámci soudního přelíčení. Všechny nepravdivé, zavádějící nebo nepřesné informace, které uvedete, mohou vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti.

5.5.    Náměty a zprávy: oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se softwaru Davilee. Mějte však na paměti, že je můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy nemáte povinnost nám je poskytovat). Jakékoliv zprávy které nám odešlete budou považovány za vlastnictví společnosti Framous. Společnost Framous bude výhradně a trvale vlastnit veškerá známá nebo následně existující práva ke zprávám na celém světě a bude oprávněna využít takové zprávy k jakýmkoliv účelům, ať už komerčním nebo jiným, a to bez odměny osobě, která zprávy poskytla. V žádném případě nebudou zprávy, které zašlete provozovateli, považovány za důvěrné a společnost Framous nebude zodpovědná za jejich vyzrazení.

5.6.    Odkazy: odkazy na webové stránky společnosti Framous můžete umístit na webové stránky, které vlastníte, za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který nebude sloužit k poškození našeho dobrého jména nebo se je nebude snažit využít. Umístěním odkazu nesmíte žádným způsobem naznačovat jakoukoli formu spojení se společností Framous, jejího schválení nebo podpory, pokud žádná taková skutečnost neexistuje. Webové stránky nesmíte vkládat do jiných webových stránek. Společnost Framous může souhlas s umístěním odkazu na své webové stránky na základě vlastního uvážení kdykoli odvolat. V takovém případě vás na tuto skutečnost upozorní.

6. Registrace, bezpečnost a závazky uživatele

6.1.    Uživatelský účet: uživatel mající zájem o využívání softwaru a produktů provozovatele je povinen si vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá při registraci v zadání jména nebo přezdívky, požadované emailové adresy (schránky), vyplnění příslušných údajů a hesla a odsouhlašením tohoto Smluvního ujednání. Doporučujeme vám, abyste použili heslo, které je těžké uhodnout a obsahuje písmena, číslice a symboly. Software můžete používat pouze prostřednictvím svého uživatelského účtu. Nesete plnou zodpovědnost a ručíte za všechny činnosti prováděné prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Za účelem zabránění neoprávněnému použití účtu uchovávejte své heslo v tajnosti a nesdílejte je s žádnou třetí stranou ani je nepoužívejte pro přístup k webovým stránkám nebo službám třetích stran. Pokud se domníváte, že vaše heslo odhalil někdo jiný, je třeba je okamžitě změnit, abyste tak ochránili zabezpečení svého uživatelského účtu. Je vaší plnou zodpovědností zajistit, že nebudete reagovat na jakékoli nevyžádané výzvy k zadání podrobností týkajících se vašich platebních karet, hesel nebo jiných údajů. Pokud nesplníte ustanovení uvedená v tomto odstavci 6.1, nenese za to společnost Framous žádnou zodpovědnost.

6.2.    Potvrzení registrace: aby došlo k aktivaci vašeho účtu, musíte potvrdit odkaz, který vám bude odeslán na vámi uvedenou emailovou adresu. Potvrzením registrace uživatelé souhlasí se zasíláním emailů informujících o průběhu hry Davilee, doplňujících informací či nabídkových mailů z internetových stránek společnosti Framous (pro ČR v souladu se zákonem č.480/2004Sb. O některých službách informační společnosti). Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoliv emailové zprávy, obsahující informace o změnách, novinkách či jiných produktech provozovatele, a o produktech třetích osob.

6.3.    Zákonné použití: software, produkty a webové stránky společnosti Framous musíte používat v souladu se zákony země, v níž se nacházíte. V některých zemích můžou existovat omezení na stahování a používání softwaru, produktů a/nebo webových stránek provozovatele. Je vaší odpovědností ujistit se, že v místě, kde se nacházíte, můžete software, produkty a/nebo webové stránky společnosti Framous legálně používat.

6.4.    Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby Davilee, ostatních produktů nebo webových stránek, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost zajistit v maximální míře, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky - nesmíte:
a) narušovat, monitorovat, poškozovat nebo upravovat jakékoliv příspěvky nebo komunikaci, která vám není určena;
b) používat jakýkoli typ prohledávače, viru, červa, trojského koně, časované bomby nebo jiného škodlivého kódu či instrukce navržené k narušení, odstranění, poškození, emulaci nebo rozložení softwaru, produktů, webových stránek provozovatele, komunikace nebo protokolů;
c) používat software, produkty nebo webové stránky provozovatele k falešnému vydávání se za jinou osobu nebo subjekt, nebo dokonce zcizení identity;
d) vystavovat jakoukoli třetí stranu materiálům, které jsou urážlivé, nevhodné pro nezletilé, neslušné nebo jiným způsobem nevhodné;
e) používat jakýkoli materiál nebo obsah, který je předmětem vlastnických práv jakékoli třetí strany, pokud nemáte licenci nebo oprávnění vlastníka takových práv;
g) shromažďovat nebo získávat ze softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Framous jakékoli identifikační údaje osob, včetně názvů účtů;
h) ovlivňovat nebo se pokoušet ovlivňovat dostupnost softwaru, ztrátu funkčnosti, produktů nebo webových stránek společnosti Framlous, například útokem s cílem způsobit odepření služby nebo distribuovaným útokem
i) používat nebo spouštět jakékoli automatizované systémy, včetně například robotů, pavouků nebo offline čteček přistupujících k softwaru, produktům nebo webovým stránkám společnosti Framous. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet, vypínat nebo jinak narušovat bezpečnostní funkce webových stránek nebo softwaru společnosti Framous nebo funkce zamezující nebo omezující používání jakéhokoli jejich obsahu.
j) kopírovat, publikovat nebo používat texty, fotografie, obrázky, snímky nebo jakýkoli jiný obsah pocházející od třetí strany nebo z jiného zdroje (dále jen „obsah třetí strany“) bez výslovného povolení jejich vlastníka. Takový obsah třetí strany může být chráněn zákony na ochranu duševního vlastnictví a vlastníci duševních práv k takovému obsahu mohou vznést námitku proti jeho použití. Nesmíte použít žádný obsah třetí strany, pokud nejprve nezískáte svolení vlastníka práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se k danému obsahu.

6.5.    Bezpečnost účtu a vaše údaje: společnost Framous si od vás může vyžádat další údaje potřebné k tomu, aby vám mohla poskytovat produkty, software nebo služby představované hrou Davilee. Ručíte za to, že veškeré údaje budou úplné, aktuální a správné. Nesdělíte nikomu své heslo a neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost vašeho účtu. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet, a nevytvoříte účet pro nikoho jiného. Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný. Nepřenesete svůj účet na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení. Pokud vyberete pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).

6.6.    Pokud je vám méně než 13 let, požádejte své rodiče nebo zákonného zástupce o povolení k používání služby Davilee, webových stránek nebo softwaru společnosti Framous. Společnost Framous předpokládá, že uživateli je více než 13 let, nebo že využívá výše uvedené produkty s povolením rodičů nebo zákonného zástupce.

7. Ochrana osobních údajů

7.1.    Uvědomujeme si význam a citlivost osobních údajů a vážíme si důvěry, kterou nám projevujete svou ochotou k využití našich služeb, a k elektronické komunikaci. Ochranu a bezpečnost dat chápeme jako prioritu, bez které nelze budovat důvěryhodné vztahy s našimi uživateli a obchodními partnery. Proto se zavazujeme, že tyto údaje použijeme výhradně k poskytování služeb společnosti Framous podle Pravidel hry, tak aby nedošlo ke zneužití ( v ČR v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů).

7.2.    Každý uživatel, který poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje v rámci služby Davilee, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas (pro ČR v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně o osobních údajů v platném znění), se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů. Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování hry Davilee a výsledných produktů (tištěných nebo malovaných obrazových produkcí v rozsahu nutném k tomuto účelu dle Pravidel hry).

Uživatel souhlasí se skutečností, že Uživatelem poskytnuté osobní údaje (včetně jména, příjmení a obce, v níž má účastník hry bydliště) budou v rámci propagace obrazů, reprodukcí, plakátů nebo skic zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob v rozsahu pro tento účel obvyklém včetně reklamních. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas nemůže být Uživatelem odvolán. Uživatel, který poskytuje Provozovateli osobní údaje třetích osob, prohlašuje, že je oprávněn takového osobní údaje třetích osob Provozovateli poskytnout. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími osobami a zpřístupněných v rámci Služby Davilee.

8. Vlastnická práva

8.1.    Software , produkty a webové stránky společnosti Framous obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví.

8.2.    Společnost Framous a/nebo držitelé jejích licencí si zachovávají výlučné vlastnictví softwaru, produktů a webových stránek společnosti Framous a veškerého duševního vlastnictví, které obsahují (ať už jsou tato práva zaregistrována nebo ne, a to kdekoli na světě). Nebudete provádět žádné akce vedoucí k ohrožení, omezení nebo narušení práv k duševnímu vlastnictví obsaženému v softwaru, produktech a/nebo na webových stránkách společnosti Framous.

8.3.    Davilee, související ochranné známky a logo jsou ochranné známky společnosti Framous. Ochranné známky a chráněný vzhled materiálů společnosti Framous nesmějí být použity ve spojení s jakýmikoli produkty nebo službami, které neposkytuje společnost Framous, a to jakýmkoli způsobem, který může uvést spotřebitele v omyl, nebo způsobem, který znevažuje společnost Framous či poškozuje její pověst. Nemáte povoleno a nesmíte zaregistrovat nebo používat žádné názvy, ochranné známky, loga, názvy domén nebo jakékoli jiné názvy nebo znaky, které zahrnují duševní vlastnictví společnosti Framous (v celku nebo části) nebo jsou jim podobné takovým způsobem, který by mohl zmást uživatele.

9. Platby

9.1.    Kredit: ve hře Davilee může uživatel získat kreditní body (kredit nebo virtuální měna) za projití Tutoriálem a malováním políček do společných obrazů – viz ceník na stránkách provozovatele. Za založení obrazů (Témat) se kredit odečte – viz Pravidla hry a Ceník provozovatele.

9.2.    Každý uživatel si může zakoupit kredit pomocí kteréhokoli ze způsobů elektronické platby, které společnost Framous průběžně zpřístupní. Společnost Framous si vyhrazuje právo odebírat a doplňovat dostupné způsoby platby podle svého výhradního uvážení. Zakoupený kredit bude připsán na váš uživatelský účet, ve kterém máte přesný přehled o všech transakcích. Pokud jste mladší osmnácti let (18), platbu můžete provést pouze za účasti rodičů nebo zákonného zástupce. Ujistěte se, že si vaši rodiče nebo zákonný zástupce přečetly tyto podmínky, a rozumí všem právům a povinnostem.

9.3.    Nyní lze platit platebními kartami přes prověřenou, zabezpečenou a ve světě nejvíce používanou platební bránu PayPal, podporovanou karetními asociacemi. Společnost Framous nenese žádnou odpovědnost za uskutečnění elektronické platební operace, neboť tento proces ovlivňuje mnoho faktorů – např: nedostatek peněz na platební kartě, závada na internetovém připojení nebo platební bráně, zásah vyšší moci apod. Jakmile obdrží provozovatel potvrzení z platební brány o odečtení finančních prostředků, objeví se kredit ihned na vašem účtě u společnosti Framous. U mobilních zařízení firmy Apple je to přes interní platební systém in-app purchases, který se řídí pravidly společnosti Apple.

9.4.    Zakoupený kredit lze použít pouze na založení Témat nebo zaplacení políček v kategorii Veřejnost – viz Pravidla hry. U jiných kategoriích je potřeba zaplatit za vstup do obrazů opět přes některou dostupnou platební bránu, stejně jako za objednání plakátů, obrazů nebo jakéhokoliv zboží z eshopu.

9.5.    Povinností každého uživatele je zvážit takový nákup kreditu, který je schopen reálně využít. Pokud proběhne celá platební transakce nákupu kreditu na váš uživatelský účet, je celá tato operace nevratná, to je bez možnosti vrácení peněz. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že se uživatel neseznámil dostatečně s těmito podmínkami a Pravidly hry. Pokud uživatel požádá o vrácení nevyužitého kreditu, společnost Framous tuto žádost posoudí a prověří, ale zároveň si vyhrazuje právo odmítnout žádost o vrácení peněz.

10.    Ukončení smluvního vztahu Provozovatele a Uživatele

10.1.    Vztah s provozovatelem můžete ukončit kdykoli bez udání příčiny a zdůvodnění tak, že požádáte o uzavření svého uživatelského účtu, přestanete používat software, produkty nebo webové stránky společnosti Framous.

10.2.    Společnost Framous může ukončit svůj vztah s vámi:
(a) pokud porušujete ustanovení nebo smysl těchto podmínek;
(b) pokud má společnost Framous opodstatněné důvody domnívat se, že software, produkty nebo webové stránky společnosti Framous používáte způsobem, který porušuje zákon nebo práva třetích stran;
(d) pokud má společnost Framous opodstatněné důvody domnívat se, že její produkty, software nebo webové stránky společnosti Framous používáte podvodně nebo že váš uživatelský účet podvodně využívá třetí strana;
(g) okamžitě, pokud je to nutné v souvislosti se změnou zákonů nebo předpisů vydaných regulačním orgánem či úřadem se zákonným mandátem, případně některým z partnerů společnosti Framous;

10.3.    Společnost Framous uskuteční toto ukončení tak, že vám zabrání v přístupu k vašemu uživatelskému účtu, softwaru, produktům nebo webovým stránkám Framous (podle situace), a zároveň si vyhrazuje právo zrušit uživatelské účty, které jsou neaktivní po dobu delší než tři měsíce. Společnost Framous neodpovídá za případné škody Uživatele, čímž se taky rozumí následné škody, ztráta vašeho účtu (profilu) anebo s tím spojené ztráty dat i materiální škoda z jakéhokoli možného důvodu. Společnost Framous neodpovídá za jakoukoli formu škod, které vznikly návštěvou webových stránek třetích stran. Po ukončení smluvního ujednání nadále zůstávají v platnosti ustanovení č.7 a 11.

11. Vyloučení záruk, odmítnutí a zbavení odpovědnosti

11.1.    Pro účely tohoto odstavce 11 zahrnuje pojem Provozovatel nebo Framous také veškeré přidružené právnické osoby a všechny jejich představitele, zástupce, poskytovatele licencí a zaměstnance.

11.2.    Vyloučení záruk: v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem: software, produkty a webové stránky společnosti framous jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a používáte je na své výhradní riziko bez jakýchkoli záruk; společnost framous nedává žádné záruky, nároky ani vyjádření a výslovně se zříká veškerých takových záruk jakéhokoli druhu, ať už jsou výslovné, mlčky předpokládané, nebo zákonné, které by se týkaly služby davilee, softwaru, produktů nebo webů framous (dále jen software), včetně, ale bez omezení na záruky či podmínky kvality, výkonu, neporušování práv, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost framous dále neprohlašuje ani nezaručuje, že software společnosti framous budou vždy dostupné, přístupné, nepřetržité, včasné, zabezpečené, přesné, úplné a bezchybné nebo že budou fungovat beze ztráty paketů. Společnost framous dále nezaručuje připojení k internetu nebo přenos z internetu ani kvalitu připojení uskutečňovaných prostřednictvím softwaru.

11.3.    Vyloučení odpovědnosti: berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost framous nebude mít žádnou odpovědnost, ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), nebo jakékoli jiné teorie odpovědnosti, a bez ohledu na to, zda byla společnost framous na možnost vzniku takových škod nebo ztrát upozorněna, za škody vzniklé v souvislosti s vaším používáním softwaru nebo z tohoto používání vyplývající. Vaše jediné právo nebo prostředek nápravy vztahující se k jakýmkoli problémům nebo nespokojenosti s takovým softwarem společnosti framous je takový software společnosti framous okamžitě odinstalovat a přestat používat.

11.4.    Omezení odpovědnosti: V souladu s odstavci 11.2 a 11.3 výše nenese společnost Framous vůči vám žádnou odpovědnost, ať už na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné teorie odpovědnosti, bez ohledu na to, zda byla na možnost vzniku takových škod nebo ztrát předem upozorněna, za:
(a) jakékoli nepřímé, zvláštní, vedlejší či následné (i materiální) škody nebo
(b) jakékoli ztráty příjmu, obchodu, skutečných či předpokládaných zisků, příležitosti, dobrého jména či pověsti (ať přímé, nebo nepřímé) nebo
(c) jakékoli škody nebo poškození dat (ať přímé, nebo nepřímé) nebo
(d) jakékoli nároky, škody nebo ztráty (přímé nebo nepřímé), jakéhokoli produktu nebo služby třetí strany, jejichž poskytování se řídí samostatnými podmínkami použití, včetně například služby Silverlight, nebo technologie třetí strany.

11.5.    Platí, že celkové závazky společnosti Framous vůči vám podle těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi (ať se jedná o smlouvu, přestupek (včetně nedbalosti) nebo jakýkoli jiný teoretický závazek) nepřekročí celkovou částku, kterou jste zaplatili při čerpání posledního kreditu. Přitom maximální částka činí ve všech případech 50USD.

11.6.    Pokud vůči společnosti Framous někdo podá žalobu (příslušnému soudu v ČR), který se týká nebo vyplývá z nedodržení těchto podmínek; porušení platného zákona či předpisů; porušení nebo poškození práv třetích stran (včetně práv k duševnímu vlastnictví); vašich podnětů coby uživatele nebo vaší stížnosti, která se týká podnětu některého uživatele, odškodníte společnost Framous a ochráníte ji před všemi škodami, závazky, ztrátami, náklady a výdaji (včetně poplatků a výdajů za advokáta v přiměřené výši), které s tímto nárokem souvisejí.

12.    Webové produkty a služby třetích stran

12.1.    Třetí strany mohou nabízet produkty či služby prostřednictvím softwaru společnosti Framous, např. her, aplikací, apod. Společnost Framous nezodpovídá za tyto produkty nebo služby. Vyskytnou-li se potíže s úhradou, stažením nebo použitím nainstalovaných produktů či služeb, vynaloží společnost Framous obchodně přiměřené úsilí, aby vám pomohla tyto potíže vyřešit. Na produkty nebo služby třetích stran se mohou vztahovat zvláštní podmínky a zásady ochrany osobních údajů externího poskytovatele, které bude pravděpodobně nutné přijmout při stažení nebo instalaci. Přečtěte si tyto podmínky, dříve než koupíte nebo použijete jakýkoli produkt nebo službu třetí strany. Společnost Framous nenese žádnou odpovědnost v případě, že tak neučiníte.

12.2.    Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že informace o produktech třetích stran a ceny uvedené na webových stránkách společnosti Framous, které se týkají produktů a služeb třetích stran, poskytuje provozovateli příslušný externí obchodník („obchodník“). Obchodník může kdykoli změnit cenu nebo ukončit poskytování produktu. Společnost Framous se neúčastní žádných transakcí mezi vámi a obchodníkem, jehož produkty a/nebo služby jsou uvedené na webových stránkách společnosti Framous. Provozovatel neřídí, neodpovídá a neručí za: cenu, kvalitu, výkon, dostupnost, ustanovení a podmínky při nákupu produktů či služeb poskytovaných obchodníkem; jakékoli transakce úhrad, dodání, vrácení nebo činnosti následující po prodeji, které souvisejí s produkty nebo službami zakoupenými na webech obchodníka; dostupnost webů obchodníka; úplnost, pravdivost nebo přesnost jakékoli reklamy nebo jiných materiálů dostupných na webech obchodníka ani za výpis nebo jiný obsah týkající se těchto produktů a služeb, který je zobrazený na webových stránkách společnosti Framous.S jakýmikoli dotazy, stížnostmi nebo nároky, které se týkají produktu nebo služby a poskytuje je obchodník, je nutné se obrátit na příslušného obchodníka.

12.3.    Software a webové stránky společnosti Framous mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné weby třetích stran. Provozovatel neodpovídá za weby třetích stran ani za jejich dostupnost a neschvaluje žádný obsah ani materiály na webech třetích stran. Použití webu třetí strany se řídí ustanoveními a podmínkami zveřejněnými na příslušném webu.

13.    Různé

13.1.    Souhlasíte s používáním elektronické komunikace se společností Framous při uzavírání smluv, zadávání objednávek, vytváření jiných záznamů a s elektronickým doručováním oznámení, dále se zásadami a změnami těchto dokumentů a záznamů o transakcích.

13.2.    V případě jakýchkoli rozdílů mezi neanglickou a anglickou verzí těchto podmínek se vztah se společností Framous bude řídit podle anglické verze.

13.3.    Tyto podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Framous, co se týče používání softwaru, služby Davilee, produktů a/nebo webových stránek společnosti Framous, a nahrazují jakékoli předchozí smlouvy uzavřené se společností Framous (Provozovatelem).

13.4.    Pokud soud nebo správní orgán v příslušné jurisdikci shledá, že některé ustanovení těchto podmínek (nebo jeho část) je nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení (nebo jeho část) z podmínek odebráno, aniž by byla dotčena zákonnost, platnost nebo vynutitelnost zbývajících podmínek.

13.5.    Neuplatní-li společnost Framous právo nebo nárok podle těchto podmínek nebo dojde-li k prodlení při jeho uplatnění, neznamená to zřeknutí se práv či nároků ze strany společnosti Framous. Pokud společnost Framous promine porušení těchto podmínek, neznamená to prominutí i následného porušení.

13.6.    Tyto podmínky, práva nebo závazky, které z nich vyplývají, nemůžete převést na jinou osobu. Společnost Framous však může bez předchozího upozornění převést tyto podmínky, práva nebo závazky, které z nich vyplývají, na třetí stranu.

13.7.    Odstavec 13 spolu s odstavci 7, 10, jakož i další ustanovení, které výslovně nebo evidentně zůstávají v platnosti i v případě ukončení, platí i po ukončení těchto podmínek.

13.8.    Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud následkem zásahu vyšší moci nebude společnost Framous schopna poskytovat software provozovatele, nebude to znamenat porušení jejích povinností vůči vám podle těchto podmínek. Zásah vyšší moci znamená jakoukoli událost, kterou provozovatel nemůže ovlivnit.

13.9.    Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.

13.10.    Tímto Prohlášením nejsou poskytována žádná oprávnění třetích stran.

13.11.    Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.

13.12.    Při používání služby Davilee a software provozovatele budete dodržovat všechny příslušné zákony.

Závěr

Výslovně potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a rozumíte právům, povinnostem, ustanovením a podmínkám, které jsou zde uvedeny. Použitím software společnosti Framous výslovně souhlasíte s tím, že se zavazujete dodržovat tato ustanovení a podmínky, a že udělujete společnosti Framous práva, která jsou zde uvedena.