Pravidla hry

I. Organizátor hry

1. Organizátorem hry (služby) Davilee je Framous pict. s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 5/4 Fryštát, 733 01 Karviná 1, IČ29385610, DIČ CZ29385610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38019 (dále jen organizátor nebo Framous).

2. Organizátor je provozovatelem komunikačně uměleckého prostoru pro malování a tvorbu obrazů přes internet s názvem Davilee (dále jen služba nebo hra Davilee) včetně mobilních aplikací či jiných produktů, softwaru a webových stránek (dále jen software).

II. Účast ve hře

1. Uživatelem (dále uživatel, malíř nebo hráč) hry Davilee se stává každá osoba nebo subjekt, který se zaregistruje.

2. Jako uživatel jste autorem veškerého obsahu a informací, které používáním software nebo služby Davilee zveřejníte. Tento obsah (dále jen dílo) je chráněný právy duševního vlastnictví (DV), proto společnosti Framous výslovně udělujete výhradní a neomezenou licenci na použití veškerého díla podléhajícího DV, a to podle čl.5.1. smluvního ujednání - Podmínky použití a ochrana osobních údajů.

3. Uživatel hry Davilee dává svou účastí ve hře souhlas organizátorovi hry k pořízení obrazových snímků a obrazových nebo i zvukových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k jakémukoliv účelu, včetně účelů reklamních. Uživatel je povinen (zejména v souvislosti se získáním a převzetím výhry) poskytnout organizátorovi hry interview, a to přes komunikační média nebo i jinak (např. osobně po vzájemné dohodě) a na žádost organizátora hry se účastnit předání výhry na určeném místě.

4. Účastí ve hře dává uživatel hry organizátorovi souhlas ke zpracování svých osobních údajů v průběhu hry a po dobu přiměřenou po ukončení hry, a to pro účely řádného zajištění průběhu hry a v rozsahu nutném k tomuto účelu a v případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník hry bydliště, i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. Tento souhlas nemůže být odvolán.

III. Průběh hry

1. Hra probíhá nepřetržitě od 21.9.2012 do odvolání, pokud organizátor nestanoví jinak.

2. Podrobnější informace o výhrách, termínech ukončení série obrazů, rozšíření hry a internetového principu malování nebo změnu funkčnosti, předávání cen či jiných skutečnostech nebo pokynech sdělí organizátor na svých internetových stránkách www.davilee.com, nebo www.framous.eu. Uživatel je povinen jednat podle těchto pokynů.

IV. Princip hry

1. Hra je založena na malování jednoho obrazu více lidmi. Maluje se pomocí speciálně vytvořeného programu. Hráči znají téma, a popis představy zakladatele tématu, ale nevidí, co namalovali jiní malíři před nimi. Vidí pouze okraje svých sousedů, na které mohou navázat jak kresbou, tak volbou barev. Lidé si tak vyzkouší a zároveň rozvinou svou představivost a fantazii, a zároveň i intuici, to je snahu o pochopení sousedních malířů.

2. Služba Davilee umožňuje malovat dvě náhodně přidělená políčka v obraze s tématem (dále jen téma), který si uživatel sám vybere. Vybrané téma může mít 16, 36 a 64 políček, a tři různé obtížnosti (to je šířka viditelnosti sousedních okrajů). Nejvyšší obtížnost (označená číslem 3, dále jen O3) znamená, že vidím pouze malou část sousedních políček. Za namalování dvou políček obdrží hráč kreditní body (mince) podle pravidel stanovených v IV.-3. Kromě malování políček uživatelé sami zakládají témata, do kterých můžou pozvat své přátele, a namalovat tak společné unikátní dílo. Za založení tématu jsou mince hráči odečteny – viz článek IV.-3.

3. Pokud je hráč pozván svým přítelem do tématu, obdrží hráč mince za namalování a finální uložení dvou políček takto: do dvou dnů - 5/O3, 4/O2, 3/O1; do tří dnů - 4/O3, 3/O2, 2/O1; do čtyř dnů - 3/O3, 2/O2, 1/O1; přičemž číslice před lomítkem znamená počet přičtených mincí, a O3,O2 a O1 je označení obtížnosti. Po pěti dnech uživatel ztratí svá pole a ta jsou uvolněny další lidi.
V případě, že uživatel maluje do libovolného vybraného tématu, obdrží mince takto: do dvou dnů - 8/O3, 7/O2, 6/O1; do tří dnů - 6/O3, 5/O2, 4/O1; do čtyř dnů - 4/O3, 3/O2, 2/O1.
Hráči, který si založí vlastní téma budou mince odečteny takto: za téma s 64 políčky 20 mincí, za téma s 36 políčky 40 mincí, a za téma s 16 políčky 60 mincí. Za domalování a finální uložení všech políček v tématu obdrží zakladatel tématu mince takto:
a) pro téma s 64 políčky = do deseti dnů - 16 mincí; do dvaceti dnů - 8 mincí; do třiceti dnů - 4 mincí; nad třicet dnů neobdrží žádné mince
b) pro téma s 32 políčky = do deseti dnů - 10 mincí; do dvaceti dnů - 5 mincí; do třiceti dnů - 3 mincí; nad třicet dnů neobdrží žádné mince
c) pro téma s 16 políčky = do deseti dnů - 6 mincí; do dvaceti dnů - 3 mincí; do třiceti dnů - 2 mincí; nad třicet dnů neobdrží žádné mince
Hráč, který projde Tutoriálem obdrží 20 mincí, a může si založit vlastní téma s 64 políčky. Pro založení více témat najednou si může každý hráč mince koupit.

4. Malování je navrženo tak, aby napodobovalo malování reálným štětcem. Volbou nejdůležitějších tří parametrů – odstínu barvy, tloušťky štětce a průhlednosti lze docílit velkého množství efektů. Malování není pro účastníky nijak omezeno. Organizátor nedoporučuje kreslit písmenka, texty, a vyloženě zakazuje kreslit vulgarity nebo jiné nevhodné motivy (upřesnění je v Etickém kodexu). Organizátor hry je oprávněn podle svého uvážení vymazat nevhodný obsah kteréhokoli políčka. Autorovi takového políčka může být ihned pozastaven nebo ukončen přístup, ztrácí nárok na výhry, odměny, finanční vyrovnání nebo vrácení zaplacených cen za nákup mincí. Společnost Framous může v tomto případě na uživateli uplatnit právo na náhradu škody. Toto platí i v případech, pokud by autorem namalovaných políček byla jiná osoba, než registrovaný uživatel s přiřazenými políčky do tématu.

5. Hotové a domalované téma ( obrazové dílo), které takto vznikne ve virtuálním prostředí je ve službě Davilee pojmenováno Skica. Protože při malování nemusí dojít k ideálnímu napojení na sousední políčka, existují ve hře Davilee tzv. plakáty a obrazy. Pokud si kterýkoliv registrovaný uživatel objedná plakát libovolného obrazového díla, obdrží tištěný plakát, ve kterém budou provedeny částečné korekce pro lepší prolnutí linií a sjednocení odstínů barev mezi jednotlivými políčky. Ke korekcím dojde také při objednání obrazu, to je ručně přemalovaného obrazového díla. Korekce mají za cíl odstranit hranice mezi jednotlivými políčky tak, aby z výsledné kompozice vznikl dojem obrazu. Provedení korekcí a celkové provedení malby určuje pouze organizátor, který si vyhrazuje právo takto zasáhnout do motivů namalovaných políček jednotlivých uživatelů. Jediný originál obrazu si může objednat pouze zakladatel tématu, který se tak stane majitelem unikátního obrazu. Obraz je společností Framous označen ochrannými prvky tak, aby v případě vzniku falzifikátu byl originál identifikován. Ostatní uživatelé, kteří malovali do stejného tématu, si můžou objednat pouze kopii obrazu tištěnou na syntetickém plátně, a to pouze v případě, že zakladatel tématu obraz objednal (koupil). Kokerce v plakátech i obrazech provede výtvarník společnosti Framous, a uživatel s nimi výhradně souhlasí. Objednané a koupené dílo nelze z těchto důvodů reklamovat.

6. Pro malování do témat s osobnostmi pro charitativní účely neplatí kreditní systém přičtení a odečtení mincí. Za vstup do dvou políček se platí ihned reálnými penězy. Pokud by uživatel nenamaloval své dvě políčka do tří měsíců, políčka budou nabídnuty jinému zájemci, a zaplacený finanční obnos se nevrací.

V. Vyloučení uživatele ze hry

1. Uživatel je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora hry. V opačném případě je organizátor oprávněn uživatele ze hry vyloučit. Organizátor je povinen ze hry vyloučit uživatele, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, etického kodexu a podmínek použití.

2. Uživatel je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi hry údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li uživatel údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů uživatele kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto uživatele vyloučit ze hry. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí výhry.

3. Vyloučením ze hry uživatel ztrácí veškerá práva plynoucí z účasti ve hře, a ztrácí nárok na kterékoliv výhry, odměny, finanční vyrovnání nebo vrácení zaplacených cen za vstup do obrazů, a tam, kde to bude jen trochu možné, budou jeho příspěvky odstraněny a nahrazeny jinými. Společnost Framous může v tomto případě na uživateli uplatnit právo na náhradu škody. Toto platí i v případech, pokud by autorem namalovaných políček byla jiná osoba, než registrovaný uživatel s přiřazenými políčky a zaplaceným přístupem do obrazu. Registrovaný uživatel může požádat provozovatele o změnu autorství přiřazených políček v kterémkoliv tématu, a to nejpozději do 2 dnů od uložení namalovaných políček na elektronických adresách organizátora.

VI. Společná ustanovení

1. Tyto pravidla nejsou výčtem všech funkcí, které hra Davilee obsahuje. Každý registrovaný hráč má možnost si jednotlivé funkce vyzkoušet.

2. V případě vyhlášení výher, nejsou výherci povinni výhry přijmout. Nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor nestanoví jinak. Vymáhání výhry nebo jiných věcných nebo peněžitých odměn soudní cestou je vyloučeno.

3. Organizátor hry je oprávněn podle svého uvážení poskytnout uživatelům hry další nepeněžitá plnění (např. informační materiály, nabídky). Ustanovení druhé a třetí věty předchozího odstavce se vztahují i na tato plnění.

4. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry nebo jiných odměn, pokud organizátor nestanoví jinak.

5. Organizátor si vyhrazuje právo hru kdykoliv omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla hry, a změnit funkce služby Davilee. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

6. Uživatelé hry jsou povinni dodržovat pravidla hry i pokyny jejího organizátora.